سال ۱۴۰۰ مبارک

March 27, 2021

سال ۱۴۰۰ مبارک
– نوروز و نو زایش طبیعت از کهن آیین های این دیار دیرین است که دل ها و جان های آدمیان را با شمیم و نسیم خوشش می نوازد. گذری است برای گذشتن از کهنه گی به نو شدن از کینه و نا شکیبایی به صلح و دوستی. نوروز نقطه عزیمت برای ورود به دنیایی عاری از نادرستی و نا راستی و آغازی است بر تمام پایان ها. نوروز بر شما مبارک.Leave a comment

Comments will be approved before showing up.